รายงานการตรวจคัดกรอง COVID-19 ประจำวัน

 

   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ::
ห้องที่ ::
วัน เดือน ปี ::