รายงานพฤติกรรมรายบุคคล
 
กรอกเลขประจำตัวนักเรียน
 

เลขประจำตัว:    ชื่อ-สกุล:   ชั้น : ห้อง :

คะแนนความประพฤติคงเหลือ : 100 /100

***คะแนนต่ำกว่า 60 คะแนน ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์***

 


ไม่มีข้อมูลในตารางที่ถูกเพิ่มโดยผู้ใช้นี้
ครั้งที่ รายการพฤติกรรม รายละเอียดพฤติกรรม วันที่เกิดพฤติกรรม ผู้บันทึก
1/0