รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนครนพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม ที่อยู่ตำบลตามทะเบียนบ้าน วันที่ยื่นใบสมัคร สถานะมอบตัว
1 เด็กชายภูวนัตถ์ ภูผา บ้านคู ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
2 เด็กชายธัญเทพ อินกาล บ้านคู ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
3 เด็กหญิงโศภิษฐ์ บัวทองแก้ว บ้านปากสาย ทุ่งหลวง 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
4 เด็กหญิงนฐพร กลีบเเก้ว บ้านไทรล่า ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
5 เด็กหญิงศุภากานต์ หนูภักดี บ้านคู ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
6 เด็กชายเอกอนันต์ พงษ์ทอง บ้านไทรล่า ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
7 เด็กหญิงนงลักษณ์ แซ่เขา บ้านคลองน้อย ทุ่งระยะ 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
8 เด็กชายหัฐพล เมืองอุดม บ้านไทรล่า ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
9 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง เพ็งระเเก้ว บ้านคลองน้อย ทุ่งระยะ 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
10 เด็กชายวราพงศ์ หนูยัง บ้านนาเหรี่ยง ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
11 เด็กหญิงอันธิกา พ่วงศิริ บ้านคู ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
12 เด็กชายพัสกร จันทร์แก้ว วัดพะงุ้น สวี 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
13 เด็กชายภาณุพงศ์ พิมทอง บ้านคู วิสัยใต้ 24-04-2564
14 เด็กหญิงสุชาดา แสนคำนึง บ้านนาเหรี่ง ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
15 เด็กชายณัฐภูมิ ตระหง่าน บ้านคู ทุ่งระยะ 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
16 เด็กหญิงชลดา เนตรใจบุญ บ้านคู ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
17 เด็กชายวรากรณ์ เหมาะเจาะ บ้านคู ปากตะโก 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
18 เด็กหญิงทิพย์เกษา หนูภักดี บ้านคู ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
19 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ คำภูแสน วัดเเหลมปอ ทุ่งระยะ 24-04-2564
20 เด็กหญิงพรชนัน บุญมี บ้านคู ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
21 เด็กชายรัฐภูมิ วิชัยดิษฐ ชุมชนสวี นาดี 24-04-2564
22 เด็กหญิงณัฐริกา จำใบรัตน์ บ้านคลองน้อย ทุ่งระยะ 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
23 เด็กชายอนิรุทธิ์ จินาอู บ้านน้ำฉา ทุ่งระยะ 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
24 เด็กหญิงนนทพร ถึงเสียบญวน บ้านไทรล่า สวี 24-04-2564
25 เด็กหญิงศิโรรัตน์ น้อยผล บ้านคลองน้อย ทุ่งระยะ 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
26 เด็กหญิงนัธวรรณ ฉายประเสริฐศรี บ้านคู ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
27 เด็กชายนัทชัย เกตเลขวัด บ้านคู ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
28 เด็กชายทัพเทวา หลักกำจร บ้านคลองน้อย ทุ่งระยะ 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
29 เด็กหญิงรัตมณี หนูภักดี บ้านนาเหรี่ยง ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
30 เด็กชายวรวุธ นาขวัญ วัดแหลมปอ นาโพธิ์ 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
31 เด็กชายดรัญพร พรมมาตร์ บ้านคลองน้อย ทุ่งระยะ 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
32 เด็กชายอดิศร ขาวพิมล วัดเชิงกระ ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
33 เด็กหญิงจารวี ฟองเกิด บ้านนายเหรี่ยง ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
34 เด็กหญิงจิรณา ฟองเกิด บ้านนาเหรี่ยง ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
35 เด็กชายเชิดศักดิ์ ทินแก้ว วัดแหลมปอ สวี 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
36 เด็กหญิงจิรัชยา ฟองเกิด บ้านนาเหรี่ยง ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
37 เด็กหญิงทัศวรรณ ทรหด บ้านน้ำฉา ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
38 เด็กชายมารุต ปลอดโคกสูง วัดแหลมปอ สวี 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
39 เด็กหญิงณิชา รวบดี บ้านน้ำฉา ทุ่งระยะ 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
40 เด็กหญิงณัฐธิดา แสงสุริย์ บ้านไทรล่า ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
41 เด็กชายเฉลิมพงศ์ แก้วนาบอน บ้านไทรล่า ครน 24-04-2564
42 เด็กชายชนสรณ์ เหมาะพิชัย บ้านนาเหรี่ยง ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
43 เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณแก้ว บ้านคู ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
44 เด็กชายวงศพัทธ์ คงจีน บ้านน้ำฉา ครน 24-04-2564
45 เด็กชายณัฐวุฒิ ม่วงแคล้ว บ้านคู ลำห้วยหลัว 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
46 เด็กหญิงวาทินี สังข์นิมิตร บ้านคู ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
47 เด็กชายแก้วเสกสรรค์ โก่นขันเงิน บ้านนาเหรี่ยง ครน 24-04-2564
48 เด็กชายธนวัฒน์ คุ้มสี บ้านไทรล่า ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
49 เด็กชายสุทธิภัทร สวยสอาด บ้านไทรล่า ครน 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
50 เด็กชายธนภัทร พรหมขุนทอง บ้านน้ำฉา ทุ่งระยะ 25-04-2564 มอบตัวแล้ว
51 เด็กชายณัฐวุฒิ คงประจำ อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ครน 25-04-2564 มอบตัวแล้ว
52 เด็กชายนยสิทธิ์ หว่างกฤษณ์ วัดแหลมปอ สวี 25-04-2564 มอบตัวแล้ว
53 เด็กหญิงประภัสสร โยแสง บ้านคลองน้อย นาสัก 25-04-2564 มอบตัวแล้ว
54 เด็กชายจิรายุทธ หีดนาขา บ้านน้ำฉา ทุ่งระยะ 25-04-2564 มอบตัวแล้ว
55 เด็กชายศุภกร ทองภูเบศ บ้านคู ครน 25-04-2564 มอบตัวแล้ว
56 เด็กชายยุทธภูมิ โล่อ่อง บ้านท่าลานทอง วิสัยใต้ 25-04-2564
57 เด็กหญิงกชกร ชุ่มชื่น บ้านคู ครน 26-04-2564 มอบตัวแล้ว
58 เด็กชายบรรจง คงวิสัย บ้านคู ครน 26-04-2564 มอบตัวแล้ว
59 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ ยินดี บ้านไทรล่า ครน 26-04-2564 มอบตัวแล้ว
60 เด็กชายจิรเดช เลื่อนวังไผ่ บ้านคู ครน 26-04-2564 มอบตัวแล้ว
61 เด็กหญิงพรทิพย์ รัตนวงคิรี บ้านไทรล่า ครน 26-04-2564 มอบตัวแล้ว
62 เด็กชายกฤษกร ชูวงศ์ วัดพะงุ้น สวี 27-04-2564
63 เด็กชายอลงกรณ์ เกิดทอง วัดแหลมปอ สวี 27-04-2564 มอบตัวแล้ว
64 เด็กหญิงสุภาวดี เกิดทอง วัดแหลมปอ สวี 27-04-2564 มอบตัวแล้ว
65 เด็กชายศุภกานต์ โคตะยันต์ บ้านคู ครน 27-04-2564 มอบตัวแล้ว
66 เด็กชายธีรภัทร์ นุ่มนวล บ้านคู ครน 27-04-2564 มอบตัวแล้ว
67 เด็กชายพงศกร แพพากเพียร บ้านห้วยชัน ทุ่งระยะ 27-04-2564 มอบตัวแล้ว
68 เด็กชายณัฐกิตติ์ สีผักผ่อง บ้านนํ้าฉา ครน 28-04-2564 มอบตัวแล้ว
69 เด็กหญิงทิพย์ธิดา พุทธรัตน์ วัดพะงุ้น สวี 28-04-2564
70 เด็กชายธีรเทพ ม่วงเเดง บ้านคู ครน 28-04-2564
71 เด็กชายธนภัทร ธิติธนากิจ วัดไทร(ถาวรพรหมานุกุล) ครน 28-04-2564
72 เด็กหญิงสุชัญญา อินตะงิ้ว บ้านนาเหรี่ยง ครน 28-04-2564
73 เด็กหญิงกมลทิพย์ เทียนแก้ว บ้านคลองน้อย ทุ่งระยะ 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
74 เด็กชายวชิระ แบ่งบุญ โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี วิสัยใต้ 22-05-2564 มอบตัวแล้ว
75 เด็กหญิงอาทิตยา สมกำลัง ฝวาหมินกงลิ ครน 24-05-2564 มอบตัวแล้ว
76 เด็กชายภานุวัฒน์ เนียมเจริญ วัดแหลมปอ ทุ่งระยะ 25-05-2564 มอบตัวแล้ว
77 เด็กชายสิรวิชญ์ ง่วนชู บ้านคู ครน 25-05-2564 มอบตัวแล้ว
78 เด็กชายพิภัทร แพพากเพียร คลองน้อย ทุ่งระยะ 28-05-2564 มอบตัวแล้ว
79 เด็กชายชุติเทพ คงงด อนุบาลสวี ครน 31-05-2564 มอบตัวแล้ว
80 เด็กชายพีรเดช นุ้ยสุข วัดแหลมปอ สวี 01-06-2564 มอบตัวแล้ว