รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนครนพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม แผนการเรียน วันที่ยื่นใบสมัคร สถานะมอบตัว
1 นางสาวรติรส เเข็งขัน บ้านพรุเเชง วิทย์-คณิต 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
2 นางสาวภคพร เพ็ชรล้อมทอง บ้านสายคำโห้ วิทย์-คณิต 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
3 นางสาวจุฑามาศ ขจรเดชคุณาธร ครนพิทยาคม วิทย์-คณิต 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
4 นางสาวนฤมล ทองมี สวีวิทยา วิทย์-คณิต 24-04-2564
5 นางสาวศศิวิมล ใคร่ครวญ สวีวิทยา วิทย์-คณิต 24-04-2564
6 นางสาวปรียาภรณ์ เลิกยาม บ้านห้วยชัน วิทย์-คณิต 24-04-2564
7 เด็กหญิงสิริกร เชื้อมอญ ครนพิทยาคม วิทย์-คณิต 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
8 นายสราวุฒิ ลายจันทึก บ้านห้วยชัน วิทย์-คณิต 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
9 เด็กหญิงชุติมา วัดนครใหญ่ บ้านเขาล้าน วิทย์-คณิต 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
10 นายนิทิพัฒน์ สุวรรณแก้ว เมืองนครศรีธรรมราช วิทย์-คณิต 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
11 นายวุฒิภัทร เเก้วนาบอน ครนพิทยาคม ศิลป์-ทั่วไป 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
12 นางสาวปิยะธิดา เกษแก้ว ครนพิทยาคม ศิลป์-ทั่วไป 24-04-2564 มอบตัวแล้ว
13 นางสาวศศิกาญน์ คร่อมกระโทก บ้านห้วยชัน ศิลป์-ทั่วไป 25-04-2564
14 นางสาวปาริชาติ เเดงศิริ สวีวิทยา ศิลป์-ทั่วไป 25-04-2564
15 นายกิตติภพ สังข์สกุล บ้านห้วยชัน วิทย์-คณิต 25-04-2564 มอบตัวแล้ว
16 เด็กหญิงสุดใจ คงวิสัย ครนพิทยาคม วิทย์-คณิต 25-04-2564 มอบตัวแล้ว
17 นางสาวสุภาพร เกตพิบาล ครนพิทยาคม ศิลป์-ทั่วไป 25-04-2564 มอบตัวแล้ว
18 นายอัฐพล ทอดสนิท บ้านเขาล้าน ศิลป์-ทั่วไป 25-04-2564 มอบตัวแล้ว
19 นางสาวปานไพลิน เรืองพลับ บ้านเขาล้าน วิทย์-คณิต 25-04-2564 มอบตัวแล้ว
20 นายสุรดิษ สมเทพ ครนพิทยาคม วิทย์-คณิต 26-04-2564 มอบตัวแล้ว
21 เด็กชายสิทธิพงษ์ บุญเหลือ ครนพิทยาคม ศิลป์-ทั่วไป 26-04-2564 มอบตัวแล้ว
22 นางสาวปฐมพร วิเศษศิริ ครนพิทยาคม วิทย์-คณิต 26-04-2564 มอบตัวแล้ว
23 นายอภิชัย จุลพันธ์ บ้านไทยพัฒนา วิทย์-คณิต 26-04-2564 มอบตัวแล้ว
24 นางสาววราพร พิมลรัตน์ ครนพิทยาคม วิทย์-คณิต 27-04-2564 มอบตัวแล้ว
25 นายจักรกฤษ เพชรสวี ครนพิทยาคม ศิลป์-ทั่วไป 27-04-2564 มอบตัวแล้ว
26 นายกฤษฎา อำพัน ครนพิทยาคม ศิลป์-ทั่วไป 27-04-2564 มอบตัวแล้ว
27 นางสาวภควรรณ สารวัลภ์ เทศบาล3วัดชัยมงคล วิทย์-คณิต 27-04-2564 มอบตัวแล้ว
28 นายฐานันดร พะคะ ครนพิทยาคม ศิลป์-ทั่วไป 14-05-2564 มอบตัวแล้ว
29 นางสาวปาริฉัตร ดอยลอม ทองแสนขันวิทยา วิทย์-คณิต 22-05-2564
30 นายสรศักดิ์ สินพิชัย โรงเรียนครนพิทยาคม ศิลป์-ทั่วไป 24-05-2564 มอบตัวแล้ว
31 นางสาวพรนภา นกเขียว ครนพิทยาคม ศิลป์-ทั่วไป 26-05-2564 มอบตัวแล้ว
32 นายสรายุทธ หลังมี สวีวิทยา ศิลป์-ทั่วไป 26-05-2564 มอบตัวแล้ว