หน้าแรก
สมัครเรียน ม.1
สมัครเรียน ม.4
ดูรายชื่อสมัครเรียน ม.1
ดูรายชื่อสมัครเรียน ม.4
ประกาศผลสอบ
แก้ไขข้อมูลการสมัคร
พิมพ์ใบสมัคร

สำหรับ Admin
username
password

     


แบบฟอร์มสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการสมัคร

มีปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อได้ที่ ครูวัชริน ขวัญพะงุ้น หมายเลขโทรศัพท์ 0987131386
ข้อมูลผู้สมัคร
       
เลขประจำตัวประชาชน::
คำนำหน้าชื่อ::          ชื่อ::   นามสกุล ::
วัน เดือน ปี เกิด ::   (พิมพ์ วันที่-เดือน-ปี พ.ศ. เช่น 05-03-2549)
เชื้อชาติ ::  สัญชาติ :: ศาสนา::
       
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
       
บ้านเลขที่::   หมู่ที่ ::   ซอย ::   
 ถนน::

จังหวัด::            อำเภอ/เขต: :                ตำบล/แขวง::  

รหัสไปรษณีย์::   โทรศัพท์::  
       
facebook::    Line ID
       
ข้อมูลผู้ปกครอง
       
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล บิดา::    
 อาชีพ:: โทรศัพท์ :: 
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล มารดา::
อาชีพ::  โทรศัพท์ :: 
ผู้ปกครอง 
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง::
อาชีพ::  โทรศัพท์ :: 
       
ข้อมูลสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
       
กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน::
ตำบล/แขวง:: อำเภอ/เขต::   จังหวัด::  
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ::
       
แผนการเรียน
       
แผนการเรียน::   
       
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องเป็นจริง